Meer weten? Wilt u zich verdiepen in deze materie, raden wij u onderstaande links aan voor meer informatie.

Voor zorgmogelijkheden:

www.vptz.nl
Website van de vereniging Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg met het ledenaanbod van vrijwilligersondersteuning thuis en in hospices.


www.palliatief.nl
Website van Agora, het landelijk ondersteuningspunt voor palliatieve zorg. Stichting Agora is het onafhankelijk en landelijk ondersteuningspuntvoor palliatieve zorg. Agora biedt ondersteuning en informatie aan iedereen die vragen heeft op het gebied van palliatieve zorg.


www.kiesbeter.nl
Kiesbeter is ontwikkeld door het RIVM, in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Dit in nauwe samenwerking met andere organisaties in de zorg, die zowel de aanbieders als de vragers vertegenwoordigen. De website biedt onafhankelijke informatie over zorg en gezondheid, die de consument in staat stelt keuze te maken. Een nieuw onderdeel binnen deze site is 'Palliatieve zorg'. Hier is algemene informatie over palliatieve zorg te vinden. Het onderdeel is tot stand gekomen in samenwerking met Agora, ondersteuningspunt palliatieve zorg. Er staan ruim 500 aanbieders van palliatieve zorg op kiesbeter.nl.


www.alsjenietmeerbeterwordt.nl
Website van de Second Chance Foundation voor terminale patiënten en hun naasten, maar ook voor beroepskrachten en vrijwilligers in de zorg. In 24 filmpjes vertellen acht mensen wat hen is overkomen vanaf het moment dat zij hoorden dat zij niet meer beter zouden worden; welke dilemma's zij ontmoetten en welke besluiten zij moesten nemen. Ook verkrijgbaar op DVD.


www.pallialine.nl
Deze website heeft tot doel zorgverleners die zich bezighouden met palliatieve zorg te ondersteunen. Op Pallialine zijn alle richtlijnen opgenomen die eerder zijn gepubliceerd in het boek 'Palliatieve zorg, richtlijnen voor de praktijk'.


www.palliatievezorg.nl
Een website over palliatieve zorg: de zorg voor ongeneeslijk zieke mensen. Deze site is ook te bereiken via www.laatstelevensfase.nl.


www.vilans.nl/smartsite.dws?id=108174
Keuzewijzer palliatieve zorg. De Keuzewijzer palliatieve zorg geeft informatie over mogelijke vragen en problemen die in de palliatieve fase kunnen spelen. In deze handzame boekuitgave van de Keuzewijzer kunnen patiënten en mantelzorgers gebruiken om zich voor te bereiden op wat men kan verwachten.


www.eigenkeuzesrondomeenoverlijden.nl
Deze site wil een ontmoetingsplaats zijn voor mensen die zoeken naar een eigen vorm van afscheid nemen. Dit gebeurt aan de hand van de thema's: Eigen keuze voor het overlijden, Eigen keuze bij de voorbereiding op het sterven, Eigen keuze voor de vorm van de lijkbezorging, Eigen keuze voor de organisatie van de uitvaart, Eigen keuze van de afscheidsceremonie en Het bewust verwerken van de pijn van het afscheid nemen.


www.boeddhisme-sterven.nl/
De site van het Landelijk Platform Boeddhisme & Sterven met informatie over onder andere het begeleiden van stervenden (en hun naasten) die boeddhist zijn of affiniteit hebben met het boeddhisme


Mantelzorgondersteuning/lotgenotencontact/patiëntenorganisaties

www.verenigingfink.nl
website van vereniging FINK, landelijke vereniging van Inloophuizen voor mensen met kanker


www.ipso.nl
De brancheorganisatie voor instellingen voor psychosociale oncologie.


www.mezzo.nl
Mezzo is de landelijke vereniging voor Mantelzorgers en Vrijwilligerszorg. Mezzo zet zich in voor iedereen die langdurig en onbetaald voor een ander zorgt.


http://mantelzorg.startpagina.nl/
Een startpagina met vele sites over mantelzorg.


http://www.npvzorg.nl
De NPV is een landelijk werkzame organisatie die zich inzet voor de zorg voor het leven. De NPV organiseert o.a. lotgenotencontact, geeft voorlichting en praktische hulp in gezondheid en ziekte op landelijk en plaatselijk niveau. De NPV gaat uit van Bijbelse waarden en normen.


www.nfk.nl
Op de patiëntensite van de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenverenigingen (NFK) staat informatie over tal van onderwerpen waar kankerpatiënten en hun naasten mee te maken kunnen krijgen.


www.kwfkankerbestrijding.nl

KWF Kankerbestrijding zet zich in op het gebied van wetenschappelijk onderzoek, voorlichting, patiëntenondersteuning en fondsenwerving.


www.aidsfonds.nl
Het Aids Fonds is er voor iedereen die met hiv/aids of de gevolgen daarvan te maken heeft of kan krijgen.


www.vook.nl
Vereniging Ouders van een Overleden Kind is een zelfhulporganisatie van ouders van een overleden kind, die begrip en medeleven willen bieden aan lotgenoten.


www.npcf.nl
De Nederlandse Patiënten en Consumentenfederatie behartigt de belangen van de patiënt/consument en verleent diensten aan patiënten/consumentenorganisaties.

www.consumentenbond.nl

www.nvve.nl
Zelf mogen kiezen voor een waardig levenseinde en emancipatie van de mens aan het eind van zijn leven is het streven van de NVVE, Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde.


www.zorgverklaring.nl
Op 16 september 2005 tijdens het symposium van de stichting Maia in Rotterdam is de nieuwe versie van de Maia Zorgverklaring gepresenteerd. De Maia Zorgverklaring wordt uitgegeven door de Stichting Maia Zorgverklaring. De Stichting Maia Zorgverklaring is een zelfstandig onderdeel van het netwerk van de Stichting Maia.


http://www.sharecare.nl
Via deze site kunnen mensen online de zorg voor hun zieke familielid onderling regelen en inplannen in een schema. Hiervoor kunnen zij via bovenstaande site een zogenaamde zorgsite aanmaken.


http://www.korrelatie.nl/
Korrelatie is een nationaal publiekscentrum waar iedereen terecht kan voor informatie, advies en hulp op het gebied van gezondheid en welzijn.


www.overdedood.nl
Website die is gemaakt om de dood bespreekbaar te maken. Nadenken, lezen, oefeningen doen en vragen beantwoorden over de (eigen) dood én over een leven erna.


www.natuurlijkdoodcentrum.org
Website van het Natuurlijk Dood Centrum (NDC), het kenniscentrum op het gebied van sterven en dood, over praktische aangelegenheden omtrent sterven, uitvaart en zorg.


Na de dood

www.uitvaartinformatiehulplijn.nl
De Uitvaart Informatie Hulplijn is een initiatief van de Stichting Centrum voor Uitvaartinformatie. De Uitvaart Informatie Hulplijn is opgezet om snel gewenste informatie te verkrijgen over zaken rondom uitvaartzorg en een overlijden. De Uitvaart Informatie Hulplijn is 24 uur per dag, 7 dagen per week te bereiken.


www.uitvaart.nl
Deze site geeft Informartie over terminale zorg, uitvaartzorg en nazorg met presentaties van onder andere uitvaartondernemingen, crematoria etc.


www.stichtingibw.nl
De Stichting Islamitisch Begrafeniswezen (IBW) is opgericht vanuit de behoefte van moslims in Nederland rondom het islamitische begrafeniswezen. Zij heeft als hoofddoel het waarborgen van de eeuwige grafrust. Daarnaast is het IBW in onderhandeling met lokale overheden om een of meer bijzondere islamitische begraafplaatsen te realiseren in Nederland. Ook heeft het IBW als doel om de overdracht van Islamitische kennis ten behoeve van begraven te bevorderen.


Rouw- en verliesbegeleiding


www.kubler-ross.nl
De Stichting Dr.Elisabeth Kübler-Ross Nederland, kortweg de EKR, is een vrijwilligersorganisatie die zich inzet om het gedachtegoed van Elisabeth Kübler-Ross levend te houden.
De EKR wil in onvoorwaardelijke liefde mensen helpen moeilijke ervaringen zoals verlies (in de breedste zin), sterven en rouw een zinvolle plaats in hun leven te geven.


www.lsr.nl
De Landelijke Stichting Rouwbegeleiding (LSR) is erop gericht degene die rouwt na verlies van een dierbare te ondersteunen. Activiteiten van de LSR leveren een bijdrage aan de ondersteuning van nabestaanden in het rouwproces.


www.humanitas.nl
Humanitas is een landelijke vereniging voor maatschappelijke dienstverlening en samenlevingsopbouw op algemeen humanistische grondslag. De site geeft algemene informatie over de vereniging.


www.rouwboeken.nl
De website met het meest complete assortiment met boeken rond verlies en verdriet. U vindt hier zowel boeken van mensen die als deskundige schrijven over verlies als van mensen die zelf hun eigen ervaringen hebben opgeschreven.


www.achterderegenboog.nl
Stichting Achter de Regenboog is er voor kinderen en jongeren,
die van dichtbij te maken hebben (gehad) met het overlijden van een dierbare.


http://www.verwerk.nl/
"Verwerk" heeft tot doel om met elkaar en voor elkaar een leidraad te geven voor hen die met het proces van rouw en rouwverwerking te maken hebben.
Dit kan betekenen dat er sprake is van een eigen verlies of vanuit een behoefte werkelijke steun te bieden aan een naaste die een dierbare verloren heeft. Vanuit bovenstaand gegeven wordt op een zo breed mogelijk vlak hulp, advies en ondersteuning te geven.


Startpagina's:
Webpagina's met alleen links naar sites rond één thema: